محصولات › موتور پمپ ها 

موتور پمپ ها


موتور پمپ ها

  •  فشار: 160 بار
  •  دبی: 38 لیتر در دقیقه     
  •  قدرت مورد نیاز: 10.8KW 14.5HP    

  •  فشار: 240 بار
  •  دبی: 17 لیتر در دقیقه
  •  قدرت مورد نیاز: 6KW 8.1HP

  •  فشار: 175 بار
  •  دبی: 13.2 لیتر در دقیقه
  •  قدرت مورد نیاز: 4.3KW 5.8HP