محصولات › الکترو پمپ ها 

الکترو پمپ ها


الکترو پمپ ها

 •  فشار: 300 بار
 •  دبی: 15 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 9KW 12.1HP    

 •  فشار: 110 بار
 •  دبی: 11 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 2.2KW 3HP 

 •  فشار: 200 بار
 •  دبی: 15 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 5.8KW 7.8HP

 •  فشار: 110 بار
 •  دبی: 11 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 2.2KW 3HP 

 •  فشار: 150 بار
 •  دبی: 15 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 4KW 5.5HP    

 •  فشار: 200 بار
 •  دبی: 15 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 5.8KW 7.8HP

کد محصول: E-TML1520