محصولات › سمپاش ها 

سمپاش ها


سمپاش ها

 • نوع فن: 10 نازله
 • عرض پاشش: 12 متر
 • ارتفاع پاشش: 5.5 متر

 • نوع فن: 14 نازله
 • عرض پاشش: 15 متر
 • ارتفاع پاشش: 7 متر

 • نوع فن: 20 نازله
 • عرض پاشش: 16 متر
 • ارتفاع پاشش: 7 متر

 • عمق پاشش: 30 متر
 • جهت پاشش افقی: 300 درجه
 • جهت پاشش عمودی: 270 درجه

 • نوع فن: گان 500
 • طول پاشش عمودی: 20 متر
 • طول پاشش افقی: 25 متر