نوشته‌ها

اپیدمی بیماریهای گیاهی وتاثیرات آن
براوضاع اجتماعی

ترجمه و گردآوری :
سید محمود صمدپور
معاون مدیر حفظ نباتات
سازمان جهادکشاورزی استان همدان