مطالب توسط admin

نهادهای کشاورزی و نقش آنها در تولید

«نهادهای کشاورزی و نقش آنها در تولید» مقدمه: در چرخه تولید محصولات زراعی و باغی و گلخانه ای موضوع افزایش عملکرد و سلامت محصولات از با اهمیت ترین عوامل است که در زنجیره فوق جهت دستیابی به این مهم دست اندرکاران امر کشاورزی و تولیدکنندگان وظایفی به عهده دارند. دست اندرکاران وظیفه تهیه و تدارک […]

نقش آفت کش های غیر شیمیایی در تولید محصولات عاری از سم

مقاله حاضر به جهت اهمیت تولید محصولات عاری از سم و در قالب طرح کاربرد مواد غیر شیمیایی و استفاده بهینه از سم و کود تهیه شده است افکار عمومی مردم در کشورهای پیشرفته علیه مصرف سموم دفع آفات نباتی برانگیخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد علیرغم این حقیقت که […]